Sirous Namazi – Pending

9 september 2023 - 21 januari 2024
Curator: Tessa Praun

Sirous Namazi är en Stockholmsbaserad konstnär född 1970 i Kerman, Iran. Till separatutställningen Pending har han skapat helt nya verk specifikt för Magasin III – verk där hemmet är återkommande. Sedan 1990-talet har Namazi utforskat frågor om minnen, informationsförlust och utanförskap.

I verkserien Patterns of Failure (2023) har återbrukade porslinsobjekt krossats, omformats och omdefinierats. Objekten är förknippade med föreställningen om ett hem och bär ofta spår efter tidigare ägare. Namazi har limmat ihop dessa till helt nya former och skapat nya identiteter från det förstörda.

Patterns of Failure utgör förlagor för verken Rebound (2023), i vilka Namazi har använt en 3D-skrivare för att skapa nya skulpturer – förändrade, abstraherade och förvrängda från sina förlagor.

I verket Arrival (2023) är det minnesbilder från det nya hemlandet som står i centrum. Verket utgörs av fasad- och väggfragment i skala 1:1, paneler lutande mot varandra och mot en av väggarna i utställningen. Lager på lager av ömsom klara, ömsom diffusa minnesbilder från åren i Sverige.

Utställningen är en fortsatt gestaltning av Namazis ständiga strävan att förstå och bearbeta sitt förflutna, sin identitet och sin plats i världen. Mellan fragmenten av minnen och de återskapade verkligheterna, mellan flykt och hem, ligger även den tomhet och tystnad som minnet ofrånkomligen producerar. Det är i denna odefinierade stillhet som det finns utrymme för reflektion och förvandling. Den är en påminnelse om att våra minnen och identiteter är komplexa och flerdimensionella, och att de alltid är i förändring och rörelse.

Utställningens curator: Tessa Praun
Med assistans av Sofia Ringstedt
Ansvarig tekniker: Erik Rask

Lisa Boström Kommunikationschef
Antoine Deeb Administratör
Hedvig Furuhagen Kommunikatör
David Hamati Lokalansvarig
Oliver Krug Senior registrator
Olga Krzeszowiec Malmsten Intendent
Thomas Nordin Chefstekniker
Tessa Praun Museichef & chefsintendent
Marinela Radic Ansvarig värd & assistent
Erik Rask Tekniker & konservator
Sofia Ringstedt Intendent (vikarie)
Ester d’Avossa & Jacob Varnauskas Praktikanter