Markus Schinwald, Milton, 2014

Foto: Thaddaeus Ropac, Paris/ Salzburg; Gió Marconi, Milano

Dela: