Mona Hatoum, Hearing voices (why me?), 1994.

Foto: Neil Goldstein

Dela: