Fokus: Lawrence Weiner

18.11.2022 - 18.06.2023
أمانة المعرض: Olga Krzeszowiec Malmsten

Lawrence Weiner (1942–2021, New York, USA) var en av förgrundsgestalterna i 1960-talets konceptuella konstscen, då konstnärer förkastade det konstnärliga objektet och traditionella skapandemetoder. Företrädarna för den nya rörelsen ställde sig frågan vad konst är, vilka material den kan skapas av och hur den presenteras.

Under det sena 1960-talet kom Weiners arbete, som tidigare involverat måleri, skulptur och performativa handlingar, mer att fokuseras på vad han benämnde som ”lingvistiska skulpturer”. Språket fick en tydlig roll, liksom de sammanhang i vilka verken presenterades. I övergången från skulptur i traditionell mening till en form av skulptur där språket utgjorde materialet ville Weiner hitta sammanhang i vilka hans verk kunde nå ut till en bredare publik. Det var anledningen till att han valde att presentera sina verk i en rad olika kontexter utan inbördes hierarkisk ordning. Hans skulpturer tog plats såväl i det offentliga rummet som på industriellt producerade postrar, vykort och bruksobjekt med bred (och billig) distribution.

I sitt arbete använde sig Lawrence Weiner av språkets mångbottnade dimensioner och betydelser. Trots detta menade han att han i grund och botten arbetade med skulptur snarare än poesi eller litteratur. Weiner menade att vi genom läsandet och tydandet av det vi ser har möjlighet att skapa individuella skulpturala föreställningar i vårt inre. Genom att rucka på språkliga uttryck sökte han på ett poetiskt och lekfullt sätt öppna fixerade föreställningar om ordens betydelse, och i förlängningen skapa en medvetenhet om vårt eget förhållningssätt till världen.

I Lawrence Weiners arbete skildras ofta närheten till havet. Han använde sig av nautiska referenser och tecken som för tankarna till navigation och ständigt förflyttande. Den här separatutställningen tar sin utgångspunkt i verk som på olika sätt skildrar idén om att vara på drift, men även hur man genom språket och dess sammanhang orienterar sig i världen. Samtliga verk ingår i Magasin III:s samling.

Utöver solopresentationen av Weiner visar vi under hösten verket successes, failures and in-betweens (2012) av konstnären Meriç Algün (född 1983 i Istanbul, verksam i Stockholm) i vår entré. Detta är en av en rad nedslag och fördjupningar som vi kommer att göra under utställningsperioden, i relation till Weiners konstnärskap.