Exhibition view, Nybroplan, wizz eyelashes, 2014.
Photo: Christian Saltas.

Share: