David Neuman, Haim Steinbach

David Neuman and Haim Steinbach. Photo: Youval Hai.

Share: